Giải đáp cuộc sống

TÍNH TẤT YẾU BỎ QUA CHẾ ĐỘ TƯ BẢN CHỦ NGHĨA ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng cộng sản nước ta đã chỉ rõ: “Con đường đi lên của nước ta là quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nghĩa là bỏ qua chủ nghĩa tư bản, bỏ qua quan hệ sản xuất và địa vị thống trị của kiến ​​trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa, đồng thời tiếp nhận và kế thừa xã hội loài người dưới chế độ tư bản chủ nghĩa.Những thành tựu đạt được, nhất là về khoa học và công nghệ để phát triển nhanh lực lượng sản xuất, xây dựng nền kinh tế hiện đại”(1). Căn cứ vào những sự kiện lịch sử của cách mạng Việt Nam, việc xác định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta bỏ qua hệ thống tư bản chủ nghĩa là hoàn toàn phù hợp với quy luật chung của các nước tiến lên chủ nghĩa xã hội trong thời đại ngày nay. đồng thời là một tất yếu khách quan, được thể hiện cả trong lý luận và thực tiễn.

Về lý luận: Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa của Việt Nam là một quá độ gián tiếp (một loại quá độ đặc biệt). Khi nghiên cứu lịch sử phát triển, c. Mác và Ăng-ghen khẳng định rằng lịch sử xã hội phát triển vừa liên tục vừa phát triển nhảy vọt. Nhìn vào tình hình ở Nga năm 1881, Marx lập luận rằng sự hiện diện đồng thời của một nền kinh tế phương Tây thống trị trên thị trường thế giới đã cho phép Nga khai thác những thành tựu của chế độ mà không cần tư bản hóa nó thông qua chủ nghĩa tư bản. Đồng thời, Ăng-ghen cũng đề cập đến điều kiện tiên quyết để một nước lạc hậu như Nga tiến lên chủ nghĩa xã hội. Điều kiện đó là thắng lợi của giai cấp vô sản ở các nước phương Tây. là một lợi thế có thể tránh được sự khốn khổ mà các nước phương Tây đã trải qua.

Đang xem: Bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là gì

Trong thời kỳ đế quốc chủ nghĩa, nhất là sau Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (1917), tiếp nối tư tưởng của Các Mác và Ăng-ghen, Lênin tiếp tục khẳng định sự cần thiết phải quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa hoặc thuộc địa cũ của giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa các giai đoạn và các quốc gia phụ thuộc. Người viết rằng, với sự giúp đỡ của giai cấp vô sản các nước tiên tiến, các nước lạc hậu có thể bước vào chế độ Xô-viết và trải qua một giai đoạn phát triển nhất định lên chủ nghĩa cộng sản mà không phải trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa”(2). Đảng ta vận dụng đúng đắn để xác định và lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam.

Trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm khẳng định tính tất yếu của việc bỏ qua hệ thống tư bản chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ ở nước ta. Trong Chính cương vắn tắt, Nguyễn Ái Quốc khẳng định: tư sản dân quyền cách mạng và hướng của cách mạng thổ địa tiến tới một xã hội cộng sản. Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn con đường quá độ gián tiếp từ một nước thuộc địa nửa phong kiến ​​lên chủ nghĩa xã hội trên cơ sở tư tưởng cách mạng bất khuất của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngay từ khi Người tìm ra con đường giải phóng dân tộc. lenin.

Về mặt thực tiễn: Trước khi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, nhiều chí sĩ yêu nước như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh cũng đã tìm ra con đường cứu nước. Tuy nhiên, không ai tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, bởi con đường họ chọn không phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và lịch sử của Việt Nam. Chỉ khi Nguyễn Ái Quốc đọc “Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin cũng như chủ nghĩa Mác – Lênin thì con đường giải phóng dân tộc mới đơm hoa kết trái – giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức, áp bức, bất công. Vì vậy, việc vận dụng đúng đắn chủ nghĩa Mác – Lênin và lựa chọn con đường phát triển bỏ qua hệ thống tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam là tất yếu và phù hợp. Chủ nghĩa tư bản tuy đã có nhiều điều chỉnh về mặt lợi ích nhưng cũng đã giải quyết được một số vấn đề xã hội đồng thời giải quyết có hiệu quả sự phát triển kinh tế. Tuy nhiên, bản chất của áp bức, bóc lột vẫn chưa thay đổi, khoảng cách giàu nghèo, màu da, sự phân biệt chủng tộc chưa được xóa bỏ; nhiều tệ nạn xã hội chưa được giải quyết; khủng bố, chiến tranh vẫn là những vấn đề nóng bỏng. Vì vậy, chủ nghĩa tư bản không phải là xã hội mà nhân loại mong muốn đạt được trong tương lai.

Xem thêm: Bằng B2 lái xe gì? Khác gì với bằng B1? Hồ sơ, thủ tục thi bằng B2

Bên cạnh đó, điều kiện cần thiết để chúng ta lựa chọn con đường bỏ hệ thống tư bản chủ nghĩa đi lên chủ nghĩa xã hội là vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam được kiểm nghiệm, công nhận, khẳng định và trở thành nhân tố chi phối tiếp tục tiến lên xã hội chủ nghĩa. quá trình. Đi lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua hệ thống tư bản chủ nghĩa ở nước ta; thông qua công cuộc cứu nước và kiến ​​quốc, nền chuyên chính cách mạng của công nông được xác lập và củng cố. Đây là tiền đề cho sự ra đời của Nhà nước xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; liên minh giai cấp của giai cấp công nhân với nông dân và đội ngũ trí thức đã được xác lập và phát huy trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và sẽ tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong đại liên minh. Đoàn kết dân tộc cho phép đất nước bỏ qua chủ nghĩa tư bản và quá độ lên chế độ xã hội chủ nghĩa; sự giúp đỡ của phong trào cách mạng thế giới và nhân loại tiến bộ, trước hết là sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em.

Tổng kết 30 năm đổi mới 1986 – 2016, Đảng ta nhận định: “Đất nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. kinh tế phát triển tương đối tốt, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành và phát triển, chính trị – xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được củng cố, văn hóa – xã hội có bước phát triển, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường Công tác xây dựng đảng, pháp quyền và toàn hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Sức mạnh tổng hợp của đất nước được nâng cao; Cuộc đấu tranh trường kỳ. Quan hệ đối ngoại được mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao”( 3). Từ đó, khẳng định Việt Nam bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, quá độ lên chủ nghĩa xã hội càng chứng minh một chân lý của thời đại: “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” và sự lựa chọn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng nhân dân ta là hoàn toàn đúng đắn, đúng đắn.

Trung Quốc. nông dân thanh hương

Trường Lý thuyết Cơ bản

Xem thêm: Đi ngoài ra máu tươi nhưng không đau là bệnh gì?

Xem thêm: Lăng Mộ Tần Thủy Hoàng | Bí Mật Kiến Trúc | Tên Gọi Khác

Lưu ý:

(1): Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr 84.

(2): Toàn tập V.i.lenin, nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1980, T. 41, tr 295.

(3): Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb. Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr.65-66.

Xem thêm: Đi ngoài ra máu tươi nhưng không đau là bệnh gì?

Sỹ Văn

Chuyên gia về sắc đẹp. Nhiều năm công tác trong ngành makeup và thời trang.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button