Giải đáp cuộc sống

Cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì?

Chủ nghĩa xã hội là một hệ thống đã tồn tại và vẫn đang tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, điều này thật khó hiểu và không dễ hiểu.

Vì vậy, trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc một số nội dung cơ bản để trả lời câu hỏi: Cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì?

Đang xem: Cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì

Cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì?

Trước hết, khi muốn tiếp cận khái niệm cách mạng xã hội chủ nghĩa, đó là gì? Chúng ta cần biết gì về chủ nghĩa xã hội?

– Chủ nghĩa xã hội là một trong ba hệ tư tưởng chính trị lớn của thế kỷ XX, bên cạnh chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa bảo thủ. Chủ nghĩa xã hội không có định nghĩa rõ ràng; nó bao gồm nhiều khuynh hướng chính trị, từ các phong trào đấu tranh chính trị và các đảng công nhân cách mạng muốn lật đổ nhanh chóng và bạo lực chủ nghĩa tư bản, cho đến các trào lưu cải cách ủng hộ các thể chế nghị viện và dân chủ như chủ nghĩa xã hội dân chủ.

Cách mạng xã hội chủ nghĩa có thể hiểu theo hai nghĩa: theo nghĩa hẹp, cách mạng xã hội chủ nghĩa là lật đổ chính quyền cũ, thiết lập một chế độ tiến bộ hơn; theo nghĩa rộng, cách mạng xã hội chủ nghĩa được hiểu là sự thay đổi căn bản về mọi mặt của đời sống xã hội. Đó là một cách chuyển đổi từ một hình thái kinh tế – xã hội cũ sang một hình thái kinh tế – xã hội tiên tiến hơn.

Động cơ, mục tiêu của cách mạng xã hội chủ nghĩa

Thứ nhất: Động lực của Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa

Tham khảo: Tái định cư (Resettlement) là gì? Qui định của pháp luật về tái định cư

– Giai cấp công nhân với đội tiên phong là Đảng Cộng sản là động lực chủ yếu, là người tổ chức và lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa. Giai cấp công nhân cần liên minh với giai cấp nông dân và tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa. Khi đánh giá về vai trò của nông dân trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, Bác Hồ đã từng nói: Nông dân là lực lượng to lớn, tổ chức tốt và lãnh đạo tốt thì lực lượng này sẽ làm đảo lộn cả thế giới. ..

– Động lực tổng quát của cách mạng xã hội chủ nghĩa là liên minh toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản của giai cấp công nhân, trên cơ sở liên minh công nhân – nông dân – trí thức.

Thứ hai: Mục tiêu của cách mạng xã hội chủ nghĩa

– Trong giai đoạn đầu, mục tiêu của cách mạng xã hội chủ nghĩa là giành chính quyền về tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Trong giai đoạn tiếp theo, giai cấp công nhân phải đoàn kết, tổ chức nhân dân lao động, cải tạo toàn diện xã hội cũ, xây dựng xã hội mới.

– Hơn nữa, mục tiêu sâu rộng nhất của cách mạng xã hội chủ nghĩa là giải phóng xã hội, giải phóng nhân dân khỏi mọi ách áp bức, bóc lột, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản xã hội chủ nghĩa.

Mạng xã hội chủ nghĩa Việt Nam

– Lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là đường lối nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam:

+Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và của nhân dân ta, tiến lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan và là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam.

Xem thêm: Nệm lò xo túi độc lập là gì? Có tốt không?

+ Tại Đại hội Đảng Tập Cận Bình, trong chương trình xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng tiếp tục khẳng định “tiến lên chủ nghĩa xã hội là nguyện vọng của nhân dân ta là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch nước”. Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”.

– Xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là một chế độ xã hội ưu việt, vì nhân dân:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Chúng ta cần một xã hội phát triển thực sự phục vụ nhân dân, không vì lợi ích bóc lột, chà đạp nhân phẩm. Phát triển kinh tế đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội, không để bành trướng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Chúng ta cần một xã hội nhân văn, đoàn kết, tương trợ, cùng theo đuổi các giá trị tiến bộ, nhân văn, không cạnh tranh không lành mạnh.”

– Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam phù hợp với xu thế của thời đại:

+ Xuất phát từ thuộc địa nửa phong kiến, sau khi giành được độc lập đã tiến lên chủ nghĩa xã hội không phụ thuộc vào sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Đất nước ta phải trải qua quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ và ác liệt với quyết tâm chống lại ách thống trị và xâm lược.

+ Chủ nghĩa tư bản hiện đại đã bước sang giai đoạn mới của chủ nghĩa tư bản toàn cầu, đã đạt được nhiều thành tựu về giải phóng, nâng cao sức sản xuất, phát triển khoa học và công nghệ,…, năng suất lao động rất cao.

– Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đồng thời, toàn diện công cuộc đổi mới nhằm thực hiện độc lập, tự chủ, tự cường và hiện đại hóa đất nước.

Vậy, cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì? Chúng tôi đã đề cập đến nó trong bài viết trên. Ngoài ra, chúng tôi phân tích một số nội dung liên quan đến cách mạng xã hội chủ nghĩa hiện nay. Chúng tôi hy vọng nội dung của bài viết này hữu ích cho bạn.

Xem thêm: Lũy kế thời gian đóng BHTN chưa hưởng là gì? Cách tính luỹ kế?

Sỹ Văn

Chuyên gia về sắc đẹp. Nhiều năm công tác trong ngành makeup và thời trang.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button