Giải đáp cuộc sống

Định nghĩa về kiểm định chất lượng giáo dục mầm non chi tiết

Bất kỳ công trình giáo dục nào cũng phải đạt được chất lượng đề ra, và chất lượng giáo dục mầm non cũng là một trong những chất lượng cần được kiểm định trong lĩnh vực giáo dục. Chúng ta thường nghe nói nhiều về chứng chỉ mầm non. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về chứng chỉ mầm non là gì cũng như vai trò, mục đích của hoạt động này là gì. Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi xin cung cấp tới bạn đọc bài viết Định nghĩa về kiểm định chất lượng giáo dục mầm non.

Định Nghĩa Về Kiểm định Chất Lượng Giáo Dục Mầm Non Chi Tiết

Đang xem: Chất lượng giáo dục mầm non là gì

Định nghĩa chi tiết về chứng chỉ giáo dục mầm non

1. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non là gì?

Chất lượng giáo dục mầm non: Giáo dục mầm non là hệ thống chỉnh thể trong hệ thống giáo dục quốc dân, có nhiệm vụ, chức năng, mục tiêu riêng. . Chất lượng giáo dục trong hệ thống cần bắt đầu từ giáo dục ở bậc học này. Hiện nay, người ta thường đánh giá chất lượng giáo dục theo các yếu tố: nền tảng, đầu vào, hệ thống quản lý, đầu ra.

Ngày 22/8/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 19/2018/tt-bgd Đt ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non và công nhận đạt chuẩn quốc gia. Không thay thế Thông tư số 07/25/2014/tt-bgdĐT ngày 08/2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng. giáo dục mầm non. Theo Điều 2 Thông tư số 19/2018/tt-bgdĐT:

 • Chất lượng giáo dục mầm non là việc thực hiện mục tiêu giáo dục mầm non, yêu cầu mục tiêu giáo dục của luật giáo dục, phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và đất nước.
 • Tự đánh giá là quá trình trường mầm non tự kiểm tra, đánh giá về thực trạng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ, chất lượng giáo dục theo các tiêu chuẩn đánh giá do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; cơ sở vật chất, nhà trường và các hoạt động khác. các vấn đề liên quan điều chỉnh nguồn lực và quy trình thực hiện để đáp ứng chuẩn đánh giá trường mầm non.
 • Đánh giá ngoài là quá trình trường mầm non được cơ quan quản lý nhà nước khảo sát, đánh giá để xác định mức độ đạt được của các tiêu chí đánh giá do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
 • Tiêu chí đánh giá trường mầm non là yêu cầu đối với trường mầm non nhằm đảm bảo chất lượng hoạt động. Mỗi tiêu chuẩn tương ứng với một lĩnh vực hoạt động của trường mầm non, trong mỗi tiêu chuẩn có các tiêu chuẩn. Chuẩn đánh giá trẻ mẫu giáo được chia thành 4 cấp độ (từ cấp độ 1 đến cấp độ 4), với yêu cầu ngày càng cao. Trong số này, cấp độ sau bao gồm tất cả các yêu cầu của cấp độ trước cộng với các yêu cầu nâng cao bổ sung.
 • tiêu chí đánh giá trường mầm non là nội dung cụ thể của từng tiêu chuẩn trong yêu cầu giáo dục mầm non. Có chỉ số cho từng tiêu chuẩn.
 • Đánh giá ở trường mầm non là yêu cầu về nội dung cụ thể của các loại chỉ số trong giáo dục mầm non.
 • 2. Mục đích, chức năng của đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non

  Dành cho mục đích chứng nhận chất lượng giáo dục:

  • Đánh giá chất lượng giáo dục nhằm xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục của từng giai đoạn; xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường; công khai thực trạng chất lượng của trường mầm non với nhà nước và các cơ quan quản lý xã hội; đối với quản lý nhà nước Cơ quan đánh giá, kiểm định hoặc không kiểm định các trường đã được kiểm định chất lượng giáo dục.
  • Công nhận chuẩn quốc gia đối với giáo dục mầm non nhằm khuyến khích đầu tư cho giáo dục và huy động các nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo dục mầm non, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.
  • Vai trò của chứng nhận chất lượng giáo dục: giúp cán bộ quản lý giáo dục xem xét một cách có hệ thống các hoạt động của toàn bộ nhà trường, để điều chỉnh hoạt động giáo dục của nhà trường theo những chuẩn mực nhất định. Giúp các trường định vị và xác định các tiêu chuẩn chất lượng nhất định. Chứng nhận chất lượng giáo dục tạo cơ chế bảo đảm

   Xem thêm: Tiếng Trung Giản thể và Phồn thể khác nhau như thế nào?

   Đảm bảo chất lượng vừa linh hoạt vừa nghiêm ngặt, bao gồm tự đánh giá và đánh giá bên ngoài.

   3. Tiêu chuẩn chứng nhận chất lượng giáo dục trường mầm non

   Trong “Quy chế kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non và công nhận đạt chuẩn quốc gia” ban hành kèm theo văn bản số 19/2018/tt-bgdĐT ngày 22/8/2018, định nghĩa về tiêu chuẩn kiểm định chất lượng bao gồm:

   • Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý trường học
   • Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
   • Tiêu chuẩn Ba: Phương tiện Giảng dạy
   • Tiêu chuẩn 4: Mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
   • Tiêu chuẩn 5: Các hoạt động và kết quả nuôi dạy trẻ, chăm sóc và giáo dục
   • Mỗi tiêu chí trên được chia thành các tiêu chí nhỏ hơn. Ví dụ về Tiêu chí 2: Cán bộ quản lý, Giáo viên, Nhân viên

    Tiêu chuẩn 2.1: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

    a) đạt chuẩn quy định; b) được đánh giá đạt chuẩn chuyên ngành trở lên; c) được bồi dưỡng, bồi dưỡng theo yêu cầu về nghiệp vụ quản lý giáo dục. Tiêu chuẩn 2.2: Đối với giáo viên

    a) Có đủ đội ngũ giáo viên với cơ cấu hợp lý bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non theo quy định; b) Có ít nhất 95% giáo viên đạt hoặc vượt chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Tiêu chuẩn 2.3: Đối với nhân viên

    a) có cán bộ hoặc giáo viên kiêm nhiệm để đảm nhận các nhiệm vụ do hiệu trưởng phân công;

    b) phân công công việc phù hợp, hợp lý theo khả năng của mình; c) hoàn thành nhiệm vụ được giao.

    4. Quy trình công nhận trường mầm non và quy trình công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

    Xem thêm: Tớ Muốn Ăn Tụy Của Cậu: Đậm vẻ tiểu thuyết, nhạt chất điện ảnh

    Theo Điều 4 Thông tư 19/2018/tt-bgdĐT, quy trình kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non và quy trình công nhận đạt chuẩn quốc gia được thực hiện theo các bước sau:

    1. Tự đánh giá.
    2. Đánh giá bên ngoài.
    3. Kiểm định của trường được kiểm định chất lượng giáo dục và kiểm định của trường đạt chuẩn quốc gia.
    4. 5. Cấp độ đánh giá trường mầm non

     Trường mẫu giáo được xếp loại theo các cấp độ sau:

     a) Mức 1: Đáp ứng quy định tại Mục 1 Chương 2 “Quy định về Kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non và công nhận trường đạt chuẩn quốc gia” ban hành đồng thời tại Văn bản số 19/2018/tt-bgdphone; b) Mức 2: Đáp ứng quy định của Thông tư 19/2018/tt-bgdĐT ban hành đồng thời với Thông tư 19/2018/tt-bgdĐT quy định tại Chương 2, Mục 2 của Quy định về Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non và công nhận đạt chuẩn quốc gia; c ) Mức 3: Thực hiện theo Văn bản 19/2018/tt-bgdĐT Quy định tại Chương 2, Mục 3 của “Quy chế kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non và Quy định công nhận đạt chuẩn quốc gia”; d) Mức 4: Đáp ứng “Kiểm định và công nhận chất lượng giáo dục trường mầm non chuẩn quốc gia” được ban hành đồng thời với Văn bản số. Tiêu chí đánh giá trường mầm non được coi là đạt khi tất cả các chỉ tiêu trong Tiêu chí đều đạt. Một số liệu được coi là vượt qua khi tất cả nội dung của nó vượt qua.

     6. Câu hỏi thường gặp

     6.1. Chất lượng giáo dục mầm non như thế nào?

     Chất lượng giáo dục mầm non là việc thực hiện mục tiêu giáo dục mầm non, yêu cầu của luật giáo dục đối với mục tiêu giáo dục, phù hợp với sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và cả nước.

     6.2. Tiêu chuẩn đánh giá trường mầm non là gì?

     Chuẩn đánh giá trường mầm non là yêu cầu đảm bảo chất lượng các hoạt động của trường mầm non. Mỗi tiêu chuẩn tương ứng với một lĩnh vực hoạt động của trường mầm non, trong mỗi tiêu chuẩn có các tiêu chuẩn. Chuẩn đánh giá trẻ mẫu giáo được chia thành 4 cấp độ (từ cấp độ 1 đến cấp độ 4), với yêu cầu ngày càng cao. Trong số này, cấp độ sau bao gồm tất cả các yêu cầu của cấp độ trước cộng với các yêu cầu nâng cao bổ sung.

     6.3. Mục đích của chứng nhận chất lượng giáo dục là gì?

     Dành cho mục đích chứng nhận chất lượng giáo dục:

     • Đánh giá chất lượng giáo dục nhằm xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục của từng giai đoạn; xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường; công khai thực trạng chất lượng của trường mầm non với nhà nước và các cơ quan quản lý xã hội; đối với quản lý nhà nước Cơ quan đánh giá, kiểm định hoặc không kiểm định các trường đã được kiểm định chất lượng giáo dục.
     • Công nhận chuẩn quốc gia đối với giáo dục mầm non nhằm khuyến khích đầu tư cho giáo dục và huy động các nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo dục mầm non, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.
     • Nội dung bài viết trên đã cung cấp cho độc giả định nghĩa chi tiết về chứng nhận chất lượng giáo dục mầm non, cũng như mục đích, chức năng, quy trình, tiêu chuẩn kiểm định của hoạt động chứng nhận chất lượng giáo dục. Nếu còn thắc mắc về chứng chỉ mầm non, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

      Xem thêm: Độ lệch chuẩn là gì và công thức tính? Ý nghĩa trong SPSS

Sỹ Văn

Chuyên gia về sắc đẹp. Nhiều năm công tác trong ngành makeup và thời trang.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button