Giải đáp cuộc sống

3 cách phá pass WinRAR, tìm lại mật khẩu file rar nhanh chóng, đơn giản

rem ================================================= === =================

Xem thêm: Chi phí thành lập công ty

rem errorcode401.blogspot.in

Đang xem: Enter password for the encrypted file là gì

@tắt tiếng vang

trình mở khóa mật khẩu rar tiêu đề

Mẫu con: cols=47 lines=20

Sao chép “c:program fileswinrarunrar.exe”

Đặt mật khẩu=0

Đặt mục tiêu=%temp%%random%

md %dest%

:Gói nén

cl

Xem thêm: Quân nhân dự bị là gì? Quy định về sắp xếp quân nhân dự bị động viên?

Tiếng vang————————————————————

echo chi tiết

Xem thêm: Quân nhân dự bị là gì? Quy định về sắp xếp quân nhân dự bị động viên?

Tiếng vang————————————————————

Tiếng vang.

set/p “name=Nhập tên tệp:”

Nếu “%name%”==”” gặp lỗi

Chuyển đến gpath

:Lỗi

Xem thêm: Quân nhân dự bị là gì? Quy định về sắp xếp quân nhân dự bị động viên?

Tiếng vang————————————————————

lỗi tiếng vang

Xem thêm: Quân nhân dự bị là gì? Quy định về sắp xếp quân nhân dự bị động viên?

Tiếng vang————————————————————

echo Xin lỗi, bạn không được để trống.

Tạm dừng

Truy cập rar

:đường dẫn

set/p “đường dẫn=nhập đường dẫn đầy đủ:”

If “%path%” == “” goto perror

Tiếp theo

:Lỗi

Xem thêm: Quân nhân dự bị là gì? Quy định về sắp xếp quân nhân dự bị động viên?

Tiếng vang————————————————————

lỗi tiếng vang

Xem thêm: Quân nhân dự bị là gì? Quy định về sắp xếp quân nhân dự bị động viên?

Tiếng vang————————————————————

echo Xin lỗi, bạn không được để trống.

Tạm dừng

Truy cập rar

:Tiếp theo

Bắt đầu nếu ‘%path%%name%’ tồn tại

Đi tới đường dẫn

:đường dẫn

cl

Xem thêm: Quân nhân dự bị là gì? Quy định về sắp xếp quân nhân dự bị động viên?

Tiếng vang————————————————————

lỗi tiếng vang

Tiếng vọng————————————————————

không tìm thấy tập tin echo opppss..

Tạm dừng

Truy cập rar

:bắt đầu

set/a pswd=%pswd%+1

tiếng vang 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1

tiếng vang 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0

tiếng vang 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1

tiếng vang 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

Xem thêm: Mệt mỏi mỗi ngày – Triệu chứng không thể xem thường!

tiếng vang 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0

tiếng vang 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0

tiếng vang 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0

tiếng vang 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0

tiếng vang 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0

tiếng vang 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0

tiếng vang 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1

Xem thêm: Mệt mỏi mỗi ngày – Triệu chứng không thể xem thường!

tiếng vang 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0

tiếng vang 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0

tiếng vang 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1

tiếng vang 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0

tiếng vang 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1

tiếng vang 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0

tiếng vang 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0

tiếng vang 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1

tiếng vang 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1

tiếng vang 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1

tiếng vang 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0

tiếng vang 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0

tiếng vang 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1

tiếng vang 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1

unrar e -inul -p%pswd% “%path%%name%” “%dest%”

if /i %errorlevel% equ 0 goto kết thúc

Bắt đầu

:Hoàn thành

rd %dest%/q /s

Xóa “unrar.exe”

cl

Xem thêm: Quân nhân dự bị là gì? Quy định về sắp xếp quân nhân dự bị động viên?

Tiếng vang————————————————————

Mở khóa tiếng vang

Tiếng vọng————————————————————

Tiếng vang.

Đã tìm thấy mật khẩu tiếng vang!

Tệp tiếng vọng = %name%

echo crack password=%pswd%

Tạm dừng>Trống

Thoát

rem ================================================= === =================

Xem thêm: Chi phí thành lập công ty

Sỹ Văn

Chuyên gia về sắc đẹp. Nhiều năm công tác trong ngành makeup và thời trang.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button