Giải đáp cuộc sống

Giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp trong tổ chức tín dụng

Vốn điều lệ, vốn được cấp của tổ chức tín dụng là vốn đầu tư ban đầu tại thời điểm thành lập. Vốn đăng ký, phân bổ vốn cần xác định giá trị thực tế để kiểm tra sự phù hợp với vốn ủy quyền.

Cơ sở pháp lý:

Đang xem: Giá trị thực của vốn điều lệ là gì

– Đạo luật các tổ chức tín dụng 2010

– Luật sửa đổi, bổ sung năm 2017 của Luật Các tổ chức tín dụng

– Thông báo 36/2014 / tt-nhnn

1. Giá trị thực tế của vốn điều lệ, vốn được cấp

– Giá trị thực tế của vốn điều lệ, vốn được cấp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là giá trị còn lại của vốn điều lệ, vốn được cấp được xác định theo nguyên tắc quy định.

– Quy tắc xác định vốn điều lệ và giá trị thực tế của vốn được cấp

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tính giá trị còn lại của vốn điều lệ và thời điểm bố trí vốn:

a) Thiết lập đầy đủ các điều khoản rủi ro theo quy định của pháp luật;

b) Tính toán đầy đủ các khoản thu nhập và chi phí cần thiết hợp pháp để xác định kết quả kinh doanh.

-Cách tính giá trị vốn điều lệ thực tế, phân bổ vốn:

Tham khảo: Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Nhà hàng – Khách sạn cần phải biết

Giá trị thực tế của vốn đăng ký, vốn được phân phối bao gồm vốn đăng ký thực tế đã đầu tư, vốn được chia cộng (trừ) lợi nhuận lũy kế chưa phân phối (lỗ lũy kế chưa xử lý), các quỹ được trích từ lợi nhuận sau thuế (không bao gồm tiền thưởng), lợi ích và quỹ thưởng điều hành) xác định).

– Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thường xuyên theo dõi, đánh giá vốn điều lệ, giá trị thực của vốn được cấp và thường xuyên báo cáo Ngân hàng Quốc gia (cơ quan thanh tra, giám sát). Giám sát ngân hàng) giá trị thực tế của vốn điều lệ, vốn được cấp, như sau:

a) Đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31 tháng 12:

Chậm nhất vào ngày 15 tháng 7 và ngày 15 tháng 1 hàng năm, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo giá trị thực tế của vốn đăng ký và vốn được cấp vào ngày 30 tháng 6 và ngày 31 tháng 12;

b) Đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, kỳ báo cáo tài chính năm không kết thúc vào ngày 31 tháng 12:

Chậm nhất là ngày 15 của tháng đầu tiên của kỳ kế toán quý I và kỳ kế toán quý III, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải báo cáo giá trị thực tế của vốn đăng ký và vốn được cấp. một ngày trong quý trước;

c) Trường hợp giá trị thực tế của vốn điều lệ, vốn được cấp tại thời điểm báo cáo quy định tại điểm a và b Điều này không bao gồm các bút toán điều chỉnh cho kiểm toán độc lập (nếu có), tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bổ sung sang kỳ báo cáo tài chính tiếp theo.

2. Khi giá trị thực tế của vốn điều lệ, vốn được cấp thấp hơn vốn được cấp

– Trường hợp giá trị thực tế của vốn điều lệ của tổ chức tín dụng, vốn được cấp của chi nhánh ngân hàng nước ngoài thấp hơn vốn được phép thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải:

a) xây dựng và thực hiện phương án xử lý của riêng mình để đảm bảo rằng giá trị thực của vốn điều lệ được phân bổ tối thiểu bằng vốn điều lệ;

b) Phải có văn bản báo cáo về phương án và cam kết thực hiện phương án trong thời hạn tối đa là 30 ngày khi giá trị thực tế của vốn điều lệ được cấp nhỏ hơn vốn điều lệ được cấp. Cơ quan Thanh tra và Giám sát Ngân hàng), bao gồm ít nhất các cơ quan sau:

(i) Giá trị thực tế của vốn điều lệ, vốn được cấp;

(ii) khiến giá trị thực tế của vốn đăng ký được phân bổ ít hơn vốn được phép;

Tham khảo: Hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2022 của 63 tỉnh thành

(iii) Các biện pháp đảm bảo giá trị thực của vốn đăng ký, phân bổ không thấp hơn mức vốn luật định và duy trì các tỷ lệ thận trọng trong hoạt động;

c) Tổ chức thực hiện các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Ngân hàng Quốc gia (nếu có).

– Các biện pháp do Ngân hàng Quốc gia thực hiện khi vốn điều lệ, vốn cấp của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thấp hơn vốn được phép:

a) Đánh giá, rà soát, kiểm tra hoặc yêu cầu kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để xác định giá trị thực tế của phương án xử lý do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đề xuất;

b) Trường hợp giá trị thực tế thấp hơn mức vốn pháp định trong phương án quy định thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện phương thức xử lý;

c) Giám sát và kiểm tra việc tổ chức và thực hiện các biện pháp trong kế hoạch giải quyết, bao gồm cả việc xử lý theo yêu cầu của Ngân hàng Quốc gia;

d) Căn cứ vào tình hình suy giảm thực tế, Ngân hàng Quốc gia sẽ quyết định các biện pháp xử lý sau đây đối với từng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài:

(i) Các biện pháp điều tiết khi giá trị thực tế thấp hơn 80% vốn được phép;

(ii) Đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có giá trị thực tế nhỏ hơn 50% vốn pháp định hoặc giá trị thực tế thì thực hiện các biện pháp tổ chức lại theo quy định của pháp luật, thu hồi vốn điều lệ đã được cấp phép của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. có phương án xử lý theo quy định, tuy nhiên 6 tháng liên tục được giao ít hơn vốn ủy quyền.

& gt; & gt; Xem thêm các quy định nội bộ hiện hành do các tổ chức tín dụng ban hành

Xem thêm: Ngành Tài chính – Ngân hàng là gì? Học trường nào? Ra làm gì?

Sỹ Văn

Chuyên gia về sắc đẹp. Nhiều năm công tác trong ngành makeup và thời trang.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button