Giải đáp cuộc sống

Thủ tục xin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế [Chi tiết 2023]

Xác nhận tuân thủ nghĩa vụ thuế là một quy trình bắt buộc đối với các doanh nghiệp để chứng minh việc tuân thủ đầy đủ thuế. Tuy nhiên, để thực hiện được thủ tục này thì phải tuân theo quy định của pháp luật. Vì vậy, bài viết này đưa ra thủ tục chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

acc là đơn vị chuyên cung cấp các quy định của pháp luật trong thủ tục xác nhận tuân thủ pháp luật thuế mới nhất. Mời các bạn theo dõi chi tiết bài viết này

Đang xem: Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế là gì

1. Khái niệm đáp ứng nghĩa vụ thuế

 • Việc thực hiện nghĩa vụ thuế là: nộp đủ số thuế phải nộp, phạt vi phạm pháp luật về thuế.
 • 2. Trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế

  Việc xác nhận trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế là một trong những quyền của chủ thể, và thực tế biện minh cho nghĩa vụ tài chính của mình là pháp luật tạo ra một số điều kiện kinh doanh nhưng bù lại cho chủ doanh nghiệp. Một khoản phí phải được trả cho nhà nước từ một phần lợi nhuận của nó. Vậy tại sao phải xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế, chủ yếu vì các lý do sau:

  – Đảm bảo doanh nghiệp của bạn hoạt động thực tế

  – Nộp thuế cho đất nước để đóng góp cho ngân sách sẽ giúp đất nước có thêm năng lực kinh tế để giúp đỡ các công ty trong một số chính sách nhất định

  – Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh

  Việc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế phải được cơ quan thuế có thẩm quyền xác nhận và ghi sổ kế toán theo quy định của pháp luật. Điều này được thể hiện trong một số lĩnh vực cụ thể:

  • Việc thực hiện nghĩa vụ thuế khi xuất cảnh:
   • Người Việt Nam xuất cảnh với mục đích định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài xuất cảnh khỏi Việt Nam khi người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về việc thu thuế Bạn phải thực hiện nghĩa vụ thuế, nếu không thực hiện nghĩa vụ thuế sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của Luật Xuất nhập cảnh.
   • Cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đối với cá nhân, người nộp thuế quy định tại Điều 66 Khoản 1 Luật Quản lý thu thuế.
   • Việc thực hiện nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động:
    • Việc thực hiện nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp giải thể được thực hiện theo quy định của pháp luật. Luật doanh nghiệp, luật các tổ chức tín dụng, luật kinh doanh bảo hiểm và các luật khác có liên quan.
    • Việc thực hiện nghĩa vụ thuế trong trường hợp phá sản phải tuân theo trình tự, thủ tục do pháp luật về phá sản quy định.
    • Trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động, bỏ địa chỉ đăng ký kinh doanh, không hoàn thành nghĩa vụ thuế thì chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn nộp các khoản thuế còn lại. Cổ đông góp vốn, nhà đầu tư, thành viên hợp danh có trách nhiệm nộp theo quy định áp dụng đối với các loại hình doanh nghiệp quy định tại Luật Doanh nghiệp.

     Nếu hộ, cá nhân kinh doanh chấm dứt hoạt động mà vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì số thuế còn lại do chủ hộ, cá nhân nộp.

    • Người nộp thuế có chi nhánh, đơn vị trực thuộc ngừng hoạt động nhưng còn nợ thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước có trách nhiệm kế thừa số nợ của chi nhánh, đơn vị trực thuộc. .
    • Việc thực hiện nghĩa vụ thuế trong quá trình tổ chức lại doanh nghiệp:
     • Doanh nghiệp bị chia có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ thuế trước khi chia;
     • Doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập phải hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi chia, hợp nhất, sáp nhập, nếu không hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp bị chia và doanh nghiệp bị chia, doanh nghiệp bị hợp nhất, doanh nghiệp bị hợp nhất phải thực hiện nghĩa vụ thuế .
     • Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi chuyển đổi, nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp chuyển đổi có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế.
     • Việc tổ chức lại doanh nghiệp không làm thay đổi kỳ tính thuế đối với doanh nghiệp được tái cấu trúc. Doanh nghiệp cơ cấu lại, doanh nghiệp thành lập mới không nộp đủ thuế trong kỳ tính thuế theo quy định sẽ bị xử lý theo pháp luật.
     • Nếu người nộp thuế là người đã chết, bị tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi thì thực hiện nghĩa vụ thuế:
      • Hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với người đã chết, tức là người bị tòa án tuyên bố là đã chết, bởi những người thừa kế Thực hiện trên di sản của người đã chết, người bị tòa án tuyên bố là đã chết, hoặc một phần tài sản thừa kế của người đó được chia vào thời điểm thừa kế.
      • Trường hợp không có người thừa kế hoặc tất cả những người thừa kế không nhận di sản thì người chết bị tòa án tuyên bố là đã chết phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật và pháp luật dân sự.
      • Thực hiện nghĩa vụ thuế của người quản lý tài sản của người mất tích hoặc người mất một phần năng lực hành vi dân sự bị tòa án tuyên bố là mất tích, tàn tật.
      • Trường hợp Tòa án ra quyết định hủy quyết định tuyên bố một người là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi thì phải nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại khoản 1 Điều này. Điều 85 của Bộ luật Dân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa 2019 Luật Quản lý và Thu thuế đã được khôi phục, nhưng không tính phí chậm nộp khi một người bị tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất khả năng lao động.
      • 3. Xác nhận việc tuân thủ nghĩa vụ thuế

       • Người nộp thuế có quyền yêu cầu cơ quan thuế có thẩm quyền chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của từng loại thuế hoặc tất cả các loại thuế (trừ thuế khâu xuất khẩu, nhập khẩu); hoặc yêu cầu cơ quan thuế cấp trực tiếp quản lý và xác nhận số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đến thời điểm đề nghị xác nhận Chờ.
       • Cá nhân, nhà thầu nước ngoài nộp thuế thông qua đại lý khấu trừ tại nguồn, cá nhân nộp hồ sơ đến cơ quan thuế nơi đại lý khấu trừ trực tiếp quản lý để chứng minh nghĩa vụ nộp thuế.
       • Ngoài ra, việc xác nhận nghĩa vụ thuế qua mạng được quy định như sau: người nộp thuế sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc thông qua các tổ chức. Nhà cung cấp dịch vụ t-van nộp chữ ký điện tử xác nhận đã nộp thuế được yêu cầu và gửi thành công đến cơ quan thuế. Sau đó, Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế sẽ tiếp nhận, lưu trữ mẫu đơn và hồ sơ, tài liệu kèm theo, đồng thời thông báo đã tiếp nhận hồ sơ thuế điện tử trong cơ sở dữ liệu của cục thuế. . Sau khi cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý hồ sơ của người nộp thuế sẽ thông báo xác nhận hoặc không xác nhận cho người nộp thuế thông qua Cổng thông tin điện tử của người nộp thuế trong thời gian quy định.

        4. Thủ tục xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế

        Xác nhận quy trình đáp ứng nghĩa vụ thuế của bạn

        Bước 1: Người nộp thuế gửi văn bản đề nghị xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế của từng sắc thuế hoặc tất cả các sắc thuế hoặc xác nhận số thuế, tiền phạt phải nộp tính đến thời điểm đề nghị xác nhận với cơ quan trực tiếp cục thuế quản lý theo 2 cách:

        • Nộp trực tiếp tại chi cục thuế (chi cục thuế)
        • Thư
        • Bước 2: Cơ quan thuế cấp văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Trường hợp cần kiểm tra, đối chiếu thông tin xác nhận nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, cục thuế thông báo cho người nộp thuế biết lý do không xác nhận nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

         * Lệnh thực hiện:

         • Người nộp thuế có văn bản đề nghị xác nhận việc tuân thủ từng sắc thuế hoặc toàn bộ nghĩa vụ thuế hoặc xác nhận với cơ quan thuế quản lý trực tiếp về số tiền thuế, tiền phạt còn phải nộp tính đến thời điểm đề nghị xác nhận.
         • Cục thuế trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xác nhận nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, cấp văn bản xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế của người nộp thuế. Trường hợp cần kiểm tra, đối chiếu thông tin về nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế biết lý do không xác nhận nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.
         • * Cách:

          • Trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế: Cục Thuế.
          • Thư.
          • * Các phần tử tệp cấu hình bao gồm:

           • Văn bản đề nghị xác nhận việc chấp hành nghĩa vụ thuế phải thể hiện rõ các nội dung sau:
            • Tên người nộp thuế, mã số người nộp thuế.
            • Số thuế phát sinh theo từng sắc thuế bao gồm số thuế đã nộp cho cơ quan thuế do người nộp thuế kê khai trên hồ sơ thuế và số thuế truy thu, thống nhất do cơ quan quản lý ấn định.
            • Số tiền xử phạt vi phạm hành chính về thuế.
            • Số tiền thuế và tiền phạt đã nộp.
            • Số tiền thuế, tiền phạt còn nợ (nếu có).
            • * Số lượng mặt hàng: 01 mặt hàng (bộ)

             <3

             * Đối tượng xử lý hành chính: tổ chức, cá nhân.

             * Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

             • Quyết định của cơ quan có thẩm quyền: cục thuế quản lý trực tiếp DN hoặc cục thuế trực tiếp quản lý đại lý khấu trừ tại nguồn, cá nhân, nhà thầu nước ngoài nộp thuế thông qua tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm việc khấu trừ nguồn.
             • Cơ quan trực tiếp thực hiện công tác thuế: Cục thuế.
             • * Kết quả của quy trình hành chính: Văn bản xác nhận.

              • Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính: Điều 44 Thông tư số 156/2013
              • 5. Mẫu Công Văn

               Xác Nhận Chấp Hành Nghĩa Vụ Thuế

               Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập-Tự do-Hạnh phúc—-o0o—-

               …………., ngày…tháng…. Năm…

               Đơn xin xác minh thuế

               Kính gửi:- Cục thuế…………

               – Thưa ông/bà……………………. – Cục trưởng Cục Thuế…

               (hoặc tổ chức quản lý khác, ví dụ: xã, khu vực bầu cử, thị trấn, cơ quan thu thuế…)

               – Căn cứ Luật quản lý thuế 2019

               – Cơ sở…

               Xem thêm: Tổng hợp cấu trúc, cách dùng, bài tập về so sánh bằng trong tiếng Anh

               – Tùy điều kiện thực tế

               Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………………………

               Số CMND/Căn cước công dân: ………….Do ca làm việc………………..Được đăng ngày…./……../……..

               Địa chỉ thường trú: ……………………………………………

               Hiện sống tại: ……………………………………….

               Số điện thoại liên hệ: ………………………………………….

               (Nếu là Tổ chức, vui lòng cung cấp thông tin sau:

               Tổ chức/Tên công ty/………………………………………………………………………………………………….

               Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………

               Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: …………………………………………………………………………………………………… Đăng ngày…./……./……….

               Đường dây nóng: ………………….Số fax (nếu có): ………………

               Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà.

               Vị trí: …………………..

               Số CMND/Căn cước công dân: ………….Do ca làm việc………………..Được đăng ngày…./……../……..

               Địa chỉ thường trú: ……………………………………………

               Hiện sống tại: ……………………………………….

               Số điện thoại liên hệ: ………………………………………….

               Cơ sở đại diện:………………………………………………..)

               Tôi muốn giới thiệu với bạn những sự thật sau:

               ………………………………………………………………………….

               ………………………………………………………………………….

               (Bạn mô tả lý do và hoàn cảnh dẫn đến việc bạn xin giấy xác nhận nghĩa vụ thuế, ví dụ: bạn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu/không phải lần đầu nhưng có thay đổi diện tích sử dụng theo hướng mở rộng, theo quy định của pháp luật để được cấp giấy chứng nhận này Bạn phải nộp biên lai nộp thuế cho cơ quan có thẩm quyền, tuy nhiên vì lý do nào đó bạn không cung cấp được biên lai này nên bạn cần để có được một giấy chứng nhận thuế để chứng minh rằng bạn đã trả tiền).

               Vì những lý do sau:

               ………………………………………………………………………….

               ………………………………………………………………………….

               Xem thêm: Trưởng phòng kinh doanh tiếng Anh là gì?

               (Trong phần này, bạn cung cấp lý do để thuyết phục cơ quan chức năng rằng yêu cầu xác nhận của bạn là hợp pháp)

               (Công ty) Tôi làm đơn này để kính đề nghị quý cơ quan/ông/bà/… xem xét trường hợp trên của……. Và tiếp tục xác nhận:

               ………………………………………………………………………….

               ………………………………………………………………………….

               (Đây là nơi bạn cung cấp thông tin cần thiết để xác nhận, bao gồm cả việc thực hiện nghĩa vụ thuế)

               (Công ty)Tôi xin cam đoan những thông tin tôi cung cấp trên đây là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, xác thực của những thông tin này.

               Trân trọng, Tổ chức/Ông/Bà…Xem xét và xác nhận……………………. Thực hiện nghĩa vụ thuế ngày …/…/………

               Xin chân thành cảm ơn!

               Xác nhận……….Người nộp đơn

               (ký, ghi rõ họ tên)

               Lưu ý: Nếu là cá nhân thì xác nhận lý do như sau: “Tôi đang làm thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam. Kể từ ngày… ..Tôi không còn hoạt động kinh tế tại Việt Nam nên không nợ thuế, mong cơ quan thuế…………..xác nhận giúp tôi trong thời gian sớm nhất.”

               6. Một số câu hỏi thường gặp

               * Thời gian xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế là bao lâu?

               – trong vòng 3 ngày kể từ ngày nộp đơn

               * Làm cách nào để xác minh việc tuân thủ các nghĩa vụ thuế của tôi đối với giá thầu?

               – Trường hợp này cần chuẩn bị giấy xác nhận không nợ thuế của cơ quan thuế để làm căn cứ cho hồ sơ hợp lệ

               * Ai sẽ giải quyết xác nhận hoàn thành nghĩa vụ khai thuế xuất nhập khẩu và xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế hải quan?

               – Việc xác nhận nộp thuế khi giải thể sẽ do cơ quan thuế và cơ quan hải quan thực hiện. Do đó, đơn vị chỉ cần nộp hồ sơ cho cơ quan thuế

               * Làm cách nào để xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế giải thể?

               Chịu trách nhiệm xác minh việc thực hiện nghĩa vụ thuế và thông báo cho người nộp thuế hoặc cơ quan nhà nước

               7. Xác nhận các lưu ý khi thực hiện nghĩa vụ thuế

               – Chuyển từng trường hợp đến đúng cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác nhận

               -Chuẩn bị tất cả các tài liệu cần thiết

               8. Dịch vụ thực hiện xác nhận đầy đủ acc

               Là một nhà cung cấp dịch vụ tuân thủ thuế chuyên nghiệp, bạn nên chọn acc vì những lý do sau:

               – Đội ngũ luật sư, chuyên gia tư vấn của ac có kinh nghiệm thực tiễn trong việc thực hiện các thủ tục về thuế, sẵn sàng phục vụ nhu cầu của khách hàng

               – Giá dịch vụ hợp lý, phù hợp với điều kiện của khách hàng. Một số dịch vụ của chúng tôi sẽ tư vấn miễn phí mọi lúc, mọi nơi, tùy theo loại sự cố và mục đích sử dụng của từng khách hàng mà mức phí sẽ linh hoạt

               – Hầu hết thời gian nhận được lời khuyên từ acc. Hiện tại acc chủ yếu hoạt động trong giờ hành chính nên ae nào có nhu cầu vui lòng liên hệ để được giải đáp tốt nhất.

               – Hợp tác với acc chúng tôi chắc chắn sẽ ra giấy tờ cho các bạn, nếu làm sai thủ tục pháp lý chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm

               law acc – đối tác hợp pháp. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về vấn đề này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

               Trung tâm tư vấn:Hotline 1900.3330

               zalo: 084.696.7979

               Email: info@accgroup.vn

               Xem thêm: Phạt cải tạo không giam giữ là gì?

Sỹ Văn

Chuyên gia về sắc đẹp. Nhiều năm công tác trong ngành makeup và thời trang.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button