Giải đáp cuộc sống

Nguyên tắc tập trung dân chủ trong điều lệ Đảng

Nguyên tắc tập trung dân chủ là một trong những nguyên tắc cơ bản cho hoạt động của đảng hiện nay. Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc xây dựng đảng thành một tổ chức chiến đấu chặt chẽ, không những cần phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi người mà còn phải tạo thành sức mạnh tổng hợp của tổ chức. Nội dung bài viết tiếp theo sẽ làm rõ hơnnguyên tắc tập trung dân chủ trong điều lệ đảnghiện nay.

Nguyên tắc tập trung dân chủ là gì?

Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc chia mọi công việc đảng cho mọi đảng viên thảo luận một cách hoàn toàn dân chủ, tập trung mọi ý chí và hành động của mỗi đảng viên. Đảng đã vào trung tâm lãnh đạo các cấp.

Đang xem: Tập trung dân chủ là gì cho ví dụ

Đây là nguyên tắc chỉ đạo công tác xây dựng, tổ chức và hoạt động của Đảng. Mọi hoạt động giữa các tổ chức đảng, giữa cấp trên và cấp dưới, giữa tổ chức đảng với cá nhân đảng viên, giữa cá nhân với tập thể được tổ chức và thực hiện đúng nguyên tắc quy định trong điều lệ đảng và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. /p>

Thông qua nguyên tắc tập trung dân chủ, tiềm năng, trí tuệ của đảng và nhân dân được phát huy, bảo đảm đảng không có sai sót, sai sót trong quyết sách, đồng thời bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng, tạo thành một đảng lực lượng chung.

Ngoài ra, Nguyên tắc tập trung dân chủ trong điều lệ đảng có lợi cho việc loại bỏ khuynh hướng độc đoán và phá hoại sự đoàn kết của đảng. Khi nguyên tắc tập trung dân chủ bị phá vỡ, Đảng Cộng sản sẽ không còn là đội tiên phong của giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

Có thể thấy, nguyên tắc tập trung dân chủ không chỉ có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cách mạng mà còn có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của đất nước hiện nay.

Một ví dụ về nguyên tắc tập trung dân chủ?

Trong phần trước, khái niệm về nguyên tắc tập trung dân chủ và nguyên tắc tập trung dân chủ trong Điều lệ Đảng đã được giải thích. Nội dung này sẽ minh họa nguyên tắc tập trung dân chủ bằng các ví dụ:

Thông qua nguyên tắc tập trung dân chủ cho thấy bản chất của nước ta là nước của dân, do dân và nhân dân trong hoạt động hành chính của đất nước, nền dân chủ này là nền dân chủ thực sự. Dân chủ trực tiếp. Điều này thể hiện ở cách tổ chức chính quyền thông qua quyền lực nhà nước, lấy người dân làm trung tâm.

Chỉ khi Quốc hội và ủy ban nhân dân các cấp có thực quyền thì quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mới thực sự có ý nghĩa.

Ngoài ra, Hiến pháp 2013 cũng ghi nhận nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, trên cơ sở liên minh các giai cấp công nông, trí thức.

Quyền lực nhà nước là thống nhất, các cơ quan nhà nước phân bổ, phối hợp và kiểm soát lẫn nhau khi thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Qua đó có thể thấy, Hiến pháp đã quy định tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, nhân dân có thể trực tiếp thực hiện quyền lực nhà nước thông qua các cơ quan quyền lực nhà nước do nhân dân bầu ra thay cho nhân dân.

Ngoài ra, nguyên tắc tập trung dân chủ còn thể hiện ở hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước luôn chịu sự chỉ đạo, giám sát của các cơ quan quyền lực nhà nước và chịu trách nhiệm báo cáo hoạt động của mình trước các cơ quan nhà nước;…

Có thể thấy, nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản xuyên suốt hoạt động quản lý nhà nước và quản lý xã hội.

p>

Xem thêm: Thơ Ngũ Ngôn Tứ Tuyệt Đường Luật là gì? Đặc điểm của thơ Ngũ Ngôn Tứ Tuyệt

Tại sao nói nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản?

Nguyên tắc tập trung dân chủ trong điều lệ đảng trở thành nguyên tắc nền tảng vì:

– Nguyên tắc tập trung dân chủ là sự thống nhất của hai yếu tố tập trung và dân chủ. Hai yếu tố này không hề mâu thuẫn mà luôn bổ sung cho nhau.

Tập trung dựa trên dân chủ, dân chủ có sự lãnh đạo của tập trung. Việc mở rộng dân chủ chỉ có thể thực hiện được nếu duy trì được tập trung hóa.

Phải phát triển và tăng cường dân chủ, phải kết hợp với tăng cường tập trung, dân chủ càng phát triển thì tập trung càng mạnh. Vì vậy, mọi công việc của đảng cần được bàn bạc dân chủ.

Mọi đảng viên đều có quyền phát biểu ý kiến, nhưng quyết định phải tuân theo đa số, cấp dưới phải phục tùng cấp trên, đảng phải phục tùng ban chấp hành, cơ quan hành chính trung ương và đại hội đảng cao nhất.

– Thực hành dân chủ không chống tập trung quyền, chỉ chống độc đoán, chuyên quyền. Cơ sở của tập trung hóa là dân chủ, và ngược lại, chỉ trên cơ sở thực sự phát huy dân chủ trong nội bộ đảng thì tập trung hóa mới được thực hiện có hiệu quả. Tập trung hóa trên cơ sở dân chủ hoàn toàn khác với tập trung quan liêu, độc đoán, chuyên quyền. Dân chủ cần có sự bảo đảm của tập trung, khác hoàn toàn với dân chủ hình thức và dân chủ vô chính phủ về bản chất.

– Có thể coi nguyên tắc tập trung dân chủ là một nguyên tắc quan trọng để xây dựng đảng thành một tổ chức chiến đấu chặt chẽ, đồng thời phát huy được sức mạnh của mọi người để tạo nên sức mạnh của tổ chức.

Nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc giữ vai trò chỉ đạo trong toàn bộ quá trình xây dựng tổ chức, sinh hoạt và hoạt động lãnh đạo của đảng. Nguyên tắc này quy định cơ cấu tổ chức và hình thức tổ chức của đảng, cách thức và phương thức thiết lập các cơ quan lãnh đạo của đảng, việc xây dựng các quy tắc xử lý các mối quan hệ trong nội bộ đảng và quy định các nguyên tắc khác của đảng.

Nguyên tắc quan trọng nhất chỉ đạo mọi hoạt động và phong cách làm việc trong Đảng là nguyên tắc tập trung dân chủ. Chủ trương này làm cho đảng trở thành một tập thể có kỷ luật tốt, chiến đấu hiệu quả, từ đó khơi dậy tính chủ động, sức sống và sức sáng tạo của mọi cán bộ, đảng viên.

Xem thêm: Tổn thất phúc lợi xã hội là gì

Nguyên tắc tập trung dân chủ sẽ làm cho đảng luôn là tổ chức lãnh đạo, tổ chức chiến đấu, tổ chức hành động chứ không phải là câu lạc bộ. Việc thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ không chỉ khơi dậy được lòng nhiệt tình, tính chủ động, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng, mà còn là sự kết tụ trí tuệ và sức mạnh của toàn đảng.

Nguyên tắc tập trung dân chủ là gì?

Nguyên tắc tập trung dân chủ trong điều lệ đảng được thể hiện ở những nội dung sau:

– Dân chủ là điều kiện tiên quyết của tập trung hóa. Vì vậy, tập trung phải dựa trên dân chủ, tránh chuyên quyền, nhân dân vẫn là người làm chủ đất nước và xã hội.

– Tập trung hóa là cơ sở bảo đảm cho dân chủ đi đúng hướng, đúng mục đích. Dân chủ phải được thực hiện trên cơ sở tập trung, nếu không sẽ dẫn đến vô tổ chức, tự do, chuyên chế, thiếu tập trung trong đảng.

Thực hành dân chủ có lợi cho quyền lực của nhân dân không bị chia cắt, không bị phân tán, gây phiền nhiễu. Vì vậy không thể có dân chủ thực sự nếu không có tập trung và ngược lại, không thể có tập trung thực sự mà không có dân chủ. Đây là mối quan hệ biện chứng giữa tập trung và dân chủ.

Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ, cho rằng đây là nguyên tắc tổ chức cơ bản của đảng, là lực lượng nội sinh của đảng.

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ

Hơn một thế kỷ qua, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn lấy nguyên tắc tập trung dân chủ trong điều lệ đảng làm chủ đạo xuyên suốt trong mọi giai đoạn cách mạng và mọi nhiệm vụ cụ thể.

Vì vậy, Đảng luôn lãnh đạo cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Lâu nay tổ chức đảng luôn thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ.

Trong những năm đổi mới hiện nay, Đảng ta luôn coi trọng công tác xây dựng đảng và trưởng thành về tổ chức, bảo đảm nội bộ đoàn kết thống nhất, có hiệu lực chiến đấu cao. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng bao gồm nhiều nội dung, trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và xây dựng, hoàn thiện hệ thống tổ chức của đảng.

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ là vấn đề quan trọng bảo đảm cho tổ chức đảng thực sự hoạt động tốt, đoàn kết và hoạt động có hiệu quả cao. Đảng luôn yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp không chỉ làm tốt công tác giáo dục, thống nhất quán triệt mà còn phải chỉ đạo xây dựng cơ chế bảo đảm thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng. bữa tiệc.

Nhưng trên thực tế, nguyên nhân chủ yếu khiến một số cấp ủy, tổ chức đảng bị kỷ luật là do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Do đó làm suy yếu vai trò và sự lãnh đạo của đảng, làm tổn thương tình cảm và giảm lòng tin của nhân dân đối với đảng.

Hy vọng bài viết trên đã cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết về khái niệm nguyên tắc tập trung dân chủ, ví dụ về nguyên tắc tập trung dân chủ, nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ,

strong>nguyên tắc dân chủ trung ương ở nước ta. Điều lệ Đảng hiện hành.

Xem thêm: Đơn vị nhận trong chuyển khoản ngân hàng Đông Á là gì?

Sỹ Văn

Chuyên gia về sắc đẹp. Nhiều năm công tác trong ngành makeup và thời trang.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button